Filozófia (2010-11-II kedd 17:15-18:45)

Printer-friendly version

Filozófia (GTK)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2010-11-II Filozófia

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

 

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a különbség tudás és nem tudás között? Mi a tudás definíciója?

4. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

5. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

6. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

7. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus.

8. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

9. Etika: mi a jó, mi a helyes? Helyes-e pl. az eutanázia?

10. Politikafilozófia: mi a szabadság, mi az egyenlőség? Mi a liberalizmus és mi a konzervativizmus?

11. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

Követelmények: 

3 egyaránt 10 pontos ZH teljesítése elégséges szinten.

A ZH-ák nincsenek külön értékelve.

PótZH-hoz, aláíráshoz min. 3 pont megszerzése szükséges.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön v. egyben.

 

 

PótZH félévközi jegyeseknek:

 

május 16 12:00-14:00 E505

május 17 12:00-14:00 E505

május 18 12:00-14:00 E505

május 20 12:00-14:00 E505

 

 

Vizsgák:

 

május 24 12:00-14:00 E505

május 31 12:00-14:00 E505

június 14 12:00-14:00 E505

június 21 12:00-14:00 E505

Az órák friss hírei: 

Lehetséges esszékérdések 1. ZH:

 

1. Ismertesd a tudás klasszikus definícióját, és mutasd be a hiányosságait!

2. Mi a különbség a hagyományos és a naturalizált episztemológia között? Hozz példákat rájuk!

3. Milyen különböző forrásai lehetnek a tudásunknak? Mennyire megbízhatóak ezek? Az empirizmus és a racionalizmus melyekre támaszkodik ezek közül?

4. Milyen különböző típusai lehetnek az emberi tudásnak? Különböztess meg tudástípusokat legalább két különböző szempont, kategóriarendszer alapján! Hozz példákat!

5. Mutasd be a naturalista emberképet! Milyen alapvető változatai lehetnek?

6. Mutasd be az emberrel kapcsolatos mentalista megközelítést!

7. Mutasd be az emberrel kapcsolatos egzisztencialista megközelítést!

8. Mutasd be Gettier gondolatmenetét és annak hatását a tudás definíciójára!

9. Hogyan kritizálja a naturalista megközelítás a mentalistát az ember kérdésköre kapcsán? És hogyan kritizálja az egzisztencialista a naturalistát és a mentalistát?

10. Mi a szkepticizmus? Hogyan lehet a szkepticizmus mellett és ellene érvelni az álom és az agyak a tartájban példák segítségével?

11. Hogyan épül fel a tudományos tudás a Bécsi kör filozófusainak az elképzelésében és hogyan egy tudásszociológiai megközelítésből? Miért bízunk meg benne az egyik és miért a másik esetben?

12. Mi a módszertani szkepticizmus? Mi vele a célja Descartes-nak? Milyen lépésekből épül fel a Descartes-i gondalatmenet?

13. Ismertesd Bloor és Quine ismeretelméletét! Miben közösek, miben térnek el egymástól?

 

 

Lehetséges esszékérdések 2. ZH:

 

1. Ismertesd a teleológia Istenérvet, és a vele szemben felhozható legfőbb ellenvetéseket!

2. Ismertesd az ontológiai Istenérvet, és a vele szemben felhozható legfőbb ellenvetéseket!

3. Ismertesd a kozmológiai Istenérvet, és a vele szemben felhozható legfőbb ellenvetéseket!

4. Mi a különbség a teizmus és a kreácionizmus között?

5. Hogyan érvel Isten létezésével kapcsolatban Pascal? Milyen ellenvetések vethetőek fel ezel szemben?

6. Mit állít az azonosságelmélet agy és elme viszonyáról? Érvelj az álláspont mellett és ellene is!

7. Mit állít a Descartes-i dualizmus elme és agy viszonyáról? Hogyan érvel Erzsébet pfalzi hercegnő Destartes álláspontjával szemben?

8. Mi a sokszoros realizálhatóság? Mit jelent a funkcionalizmus az elmefilozófiában? Hogyan kapcsolódik ehhez a kettőhöz a számítástechnika szoftver-hardver fogalma?

9. Milyen érvei vannak a kreacionizmusnak az evolucionizmussal szemben, és milyen ellenvetések hozhatóak föl velük szemben?

10. Mit jelent egy nyelvi jel jelölete és értelme? Milyen problémákat tud megoldani ez a megkülönböztetés? Hozz fel példákat!

11. Mire való a Turing-teszt? Mi a Turing-teszt és a Kínai-szoba érvelés kapcsolata? Mi következik Searle szerint a Kínai-szoba érvelésből?

12. Ismertesd, hogyan közelít a nyelv kérdéséhez a beszédaktus elmélet! A beszédaktusnak milyen típusai lehetnek? Hozz fel példákat!

13. Ismertesd a szemantikai finitizmus és a szemantikai infinitizmus álláspontjait! Érvelj az előbbivel szemben! Hozz fel példákat!

14. Mi a származtatott és a természetes intelligencia? Milyen következtetést von le a fogalmakból Dennett? Hogyan lehet ezt a gondolatmenetet megfordítani? És ebben az esetben milyen következtetések vonhatóak le a fogalmakból?

15. Mi az emergentizmus? Mit állít agyról és elméről? Milyen viszonyban van az azonosságelmélettel és a dualizmussal?

 

 

Lehetséges esszékérdések 3. ZH:

 

1. Hasonlítsd össze az esztétikai szubjektivizmus és az esztétikai objektivizmus álláspontjait! Érvelj mind a kettő mellett! Milyen köztes megoldás lehetséges?

2. Mit jelnet a kompatibilizmus és az inkompatibilizmus álláspontja a szabad akarattal kapcsolatban?

3. Mit jelentett a szabadság a görögöknek, és mit ma? Mi a negatív és a pozitív szabadság? Hogyan értelmezhető a görögök és a modernek szabadsága a negatív-pozitív szabadság tekintetében?

4. Mi a liberalizmus alapelve J. S. Mill szerint? Mi az egyéni szabadság tartománya? Milyen érvek hozhatóak fel mellettük, és hol korlátozható az egyéni szabadság és miért?

5. Mutasd be az egyenlő elhelyezkedési esélyek biztosításának gondolatát, és a vele kapcsolatos problémákat! Hozz fel pédákat!

6. Milyen alapvető intézményi formái vannak a politikai egyenlőség megvalósításának? Milyen problémák vethetőek fel ezzel kapcsolatban?

7. Mutasd be a művészet mibenlétével kapcsolatos Intézmény Elméletet, és a vele szemben felmerülő problémákat! Hozz fel pédákat!

8. Az utilitarizmus képviselői szerint milyen érvek szólnak az utilitarista elgondolás mellett, és milyen ellenérveket lehet felhozni ezekel szemben?

9. Az erényetika modern képviselői szerint milyen érvek szólnak az erényetika mellett?

10. Mutasd be a pénz egyenlő elosztásának gondolatát, és a vele kapcsolatban felmerülő problémákat!

11. Fejtsd ki, mi a mozivációelmélet, és hogy milyen álláspontot foglal el a motivációelmélet a szabad akarattal kapcsolatban!

12. Hogyan érvel David Hume amellett, hogy a szabad akarat feltételezése megszünteti az erkölcsi felelősség lehetőségét? Szeritne mi a feltétele az erkölcsi ítélkezésnek? Miért?

13. Milyen naturalista megközelítésmódok lehetségesek az esztétikai ítéleteinkkel kapcsolatban? Érvelj a naturalista megközelítás mellett!

14. Mit jelent a külső és mit a belső szabadság a szabad akarattal kapcsolatban? Melyik szükséges a közüllük az erkölcsi felelősséghez? Érvelj mid a kettő melett! Hozz fel példákat!

15. Ismertesd az erényetikai álláspontot! Hozz rá példát! Érvelj mellette és hozz fel ellenvetéseket is!

16. Ismertesd a kötelességetikai álláspontot! Hozz rá példákat! Érvelj mellette és hozz fel ellenvetéseket is!

17. Mi a normatív és mi a deskriptív etika? Milyen metaetikai következtetéseket lehet levonni a deskriptyv etika eredményeiből? Milyen problámák vethetőek fel ezekkel kapcsolatban?