2019-20-I Filozófia (KommMédia)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzus leírása:

 

Áttekintjük a kiválasztott filozófiai területek legfontosabb problémáit, alapvető álláspontjait, a hozzájuk vezető gondolatmeneteket és a közöttük lévő vitákat, bemutatjuk a legfontosabb filozófiai módszereket. A tárgy célja egyfelől az, hogy szemléletmódot és eszközöket adjon a hallgatóknak, melyek egy értelmiségi számára segítik a tájékozódást az emberi lét alapkérdéseiben. Másfelől pedig a kiválasztott témák segítik a hallgatókat, hogy a szakterületük alapvető jelenségeivel kapcsolatos legfontosabb filozófiai elméleteket áttekintsék, hogy szakmájukkal kapcsolatban reflektált viszonyt tudjanak kialakítani.

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

 

1. A filozófia és tudomány: a filozófiai megközelítés jellegzetességei, a filozófiai tapasztalat, a filozófia módszerei. Lehet-e definiálni a tudományt? Hol kezdődik a tudomány? Mennyire vagyunk tudományosak?  Egységes-e a tudomány? Mi a baj a mai tudománnyal? A legfontosabb tudományelméletek.

2. Filozófiai emberképek és elmefilozófia: az én és a tudat, a gondolkodó lény, behaviorizmus, egzisztencializmus, a naturalizált ember, a tudományos emberkép; dualizmus, materializmus, redukció és emergencia.

3. Ismeretelmélet: szkepszis, tudás, igazolás, megismerési és tudásformák, szubjektív és objektív tudás, tudásszociológia, naturalizálás, szociálkonstruktivizmus.

4. Középkori és modern tudomány: A késő középkori arisztoteliánus világkép és a kialakuló új mechanisztikus világkép. Mi volt a baj a középkori tudománnyal? Az új tudományos szemléletmód eredete, filozófiája. A tudományos módszer: empirizmus, racionalizmus, pozitivizmus.

5. Istenérvek: a teizmus istenképe, ontológiai, kozmológiai, teleológiai istenérvek, intelligens tervezés vs. evolucionizmus.

6. Kreácionizmus és evolucionizmus. Mi az evolúcióelmélet? Milyen különböző evolúcióelméletek vannak?  Milyen kritika fogalmazható meg velük szemben. Kreácionista kritikák. A kreácionista kritikák hiányosságai.

7. Politika filozófia: jog és erkölcs, a politikai szabadság és az egyenlőség kérdése, klasszikus politikafilozófiai iskolák: liberalizmus és konzervativizmus. Szocializmus.

8. Nyelvfilozófia: a nyelv (szimbolikus rendszerek) funkciói, alapproblémái, jel-jelentés-jelölet, pragmatika, a nyelv használat-elmélete.

 

Követelmények: 

A kurzus teljesítésének feltételei:

 

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele: a két beadandó dolgozat elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

 

A kurzus során teljesítendő feladatok rövid ismertetése: 1) egy rövid beadandó dolgozat (12es betűméret, 1,5-ös sorköz, Times New Roman betűtípus 1-2 oldal) elkészítése az előre megadott szövegek alapján. 2) egy rövid beadandó dolgozat (12es betűméret, 1,5-ös sorköz, Times New Roman betűtípus 2-4 oldal) elkészítése a tárgy tematikájában egy oktatóval előre egyeztetett témában, amelyet a hallgató választ, de az oktató hagy jóvá. 3) két zárthelyi dolgozat vagy egy azokkal egyenértékű vizsga megírása az óra anyagából.

 

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja:

 

A félévi jegy komponensei:

%

 

Értékelés:

  • 1. zh eredménye

25 %

 

81-100%:

jeles

  • 2. zh eredménye

25 %

 

71-80%:

  • 1. beadandó dolgozat 

25 %

 

61-70%:

közepes

  • 2. beadandó dolgozat 

25 %

 

51-60%:

elégséges

 

 

 

0-50%:

elégtelen

 

 

 

 

 

 

ZH, illetve vizsgaidőpontok:

 

1. ZH: október 30. 

2. ZH: december 11. 

Vizsgák: január 8, 15, 22.