BMEGT41V104

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Áltudomány és tudomány
A tárgy angol címe: 
Pseudoscience and science
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadások

Tárgyfelelős: 
A tárgy célkitűzése: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók reflektált és tudatos viszonyt alakítsanak ki a tudomány és az áltudományok megkülönböztetését illetőleg. A kurzus a fontosabb elméleti hagyományok ismertetésén túl komoly hangsúlyt helyez a hétköznapi életben felmerülő gyakorlati kérdések vizsgálatára is. Egy olyan korban, amikor a tudomány tekintélyét újabb és újabb irányzatok próbálják kikezdeni, vagy felhasználni (lásd pl. kreácionizmus, parapszichológia) az egyetemi képzések kiemelten fontos területe a módszertani tudatosság fejlesztése és a hallgatók felkészítése arra, hogy a társadalmat is érintő tudományos kérdésekkel kapcsolatban megalapozott véleményt alakítsanak ki. Éppen ezért a kurzus az áltudományok és a demarkáció problémáján túl vizsgálja a megbízható és nem megbízható tudásformák közti különbséget, a tudomány, az oktatás, a társadalom és a média kapcsolatát, valamint a szakértőiség kérdését.

Követelmény: 

A tanulási eredmények értékelése kettő évközi írásbeli teljesítménymérés és az aktív órai részvétel alapján (opcionális) történik.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása:
1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában. A dolgozat tudáselemekre, értelmezési feladatokra, következtetési feladatokra koncentrál írásos kérdésválaszolás formájában. munkaidő anyagrésztől függően 30-60 perc. Minden összegző tanulmányi teljesítményértékelésen legalább a szerezhető pontok 50%-át el kell érni a tárgy teljesítéséhez.
2. Részteljesítmény-értékelés (órai aktív részvétel, opcionális): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés   50%
2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés   50%
Részteljesítmény értékelés (órai aktív részvétel)   25%
Összesen:   100%+
(A „+” azt jelenti, hogy szorgalmi feladatokkal 100%-nál nagyobb érték is elérhető.)

Érdemjegy-megállapítás

jeles (5) ● Excellent [A]   90% felett
jeles (5) ● Very Good [B]   85–90%
jó (4) ● Good [C]   70–84%
közepes (3) ● Satisfactory [D]   55–69%
elégséges (2) ● Pass [E]   40–54%
elégtelen (1) ● Fail [F]   40% alatt

Mindkét összegző tanulmányi teljesítményértékelésnek legalább elégségesnek kell lennie.
Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

Tematika: 

1. Bevezetés. A tudományok és áltudományok problémája mindennapjainkban. A kurzus célkitűzésének ismertetése, beszélgetés.
2. A tudományfilozófia kísérletei a tudomány elválasztására az áltudománytól.
3. A tudománytörténet-írás mint az utólagos elválasztás eszköze, a határok időbeli változása.
4. Határmeghúzási kísérletek a tudományszociológia segítségével.
5. Esettanulmány 1. Csillagászat és asztrológia régen és ma. Visszatérés a tudományos módszer kérdéséhez.
6. Esettanulmány 2. Parapszichológia, paratudományok. A tartalmi elválasztás problémája, határmeghúzási stratégiák.
7. Esettanulmány 3. A történetírás és áltörténetírás problematikája.
8. Esettanulmány 4. Evolúcióelmélet és kreácionizmus. A vallás kérdése, a nyelvhasználat és az érvelési stílus problémája.
9. Esettanulmány 5. Az alternatív orvoslás hagyományai. Társadalmi és kulturális autoritás.
10. Határmunkálatok a tudományban. Viták a tudomány határainál.
11. A tudomány publikus megértése. Az oktatás és a média szerepe. Tudományos vagy társadalmi probléma az elhatárolódás?

Kötelező irodalom: 

1. A tárgyhoz kapcsolódó jegyzet és a bemutatott slide-ok a tantárgy honlapjáról letölthetők.

Ajánlott irodalom: 

1. Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai. Budapest: Typotex, 2008.
2. Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor (szerk.): „Tudományon innen és túl”. Tematikus blokk a Replika c. folyóiratban 54–55. szám (2006), 119-205. o. (Lásd Kutrovátz–Láng–Zemplén, Vermeir, Shapin, Gieryn, Gregory–Miller cikkeit.)
3. Beck Mihály (2004): Parajelenségek és paratudományok. Budapest: Vince Kiadó.
4. Bunge, Mario A. (1982): Demarcating Science from Pseudo-Science. In Fundamenta Scientiae 3: 369–388.
5. Grim, Patrick. (1982): Philosophy of Science and the Occult. Albany: State University of New York Press.
6. Shermer, Michael (2001): Hogyan hiszünk. Istenkeresés a tudomány korában. Budapest: Typotex.

Pótlási lehetőségek: 

Egy összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a pótláskor vagy javításkor elért eredmény kerül beszámításba.

Előtanulmányok: 

Kizáró feltételek (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét):
Tudomány, tudományellenesség, áltudomány (BMEGT41A028)

Kontakt óra: 
28 óra
Félévközi készülés órákra: 
0 óra
Házi feladattal töltött idő: 
0 óra
Felkészülés zárthelyire: 
32 óra
Vizsgafelkészülés: 
0 óra
Összesen: 
60 óra