Publikációink

Danka István
Akadémiai Kiadó, 2021
Danka István Wittgenstein 2.0: A társas episztemológiai fordulat és a hálózott tudás c. műve Ludwig Wittgenstein munkásságának 1929-1937/38 közötti átmeneti vagy „középső” szakaszát vizsgálva azt állítja, hogy a hagyományosan nyelvfilozófusként aposztrofált Wittgenstein ebben az időszakban ismeret- és matematikafilozófiai problémákon töprengve jut el későbbi nyelvfilozófiai nézeteiig. A wittgensteini kézirati hagyaték elektronikus kiadására hagyatkozó, digitális filológiai módszereket alkalmazó...
Vassányi Miklós – Kutrovátz Gábor
Typotex Elektronikus Kiadó Kft. , 2021
Bizonyára a kedves olvasó is hallott már Copernicusról, Keplerről, Galileiről és Newtonról: ők a tudomány történetének legnagyobb hősei. De vajon olvasta-e is őket? Némelyiket aligha, hiszen ez idáig (szinte) semmilyen művük sem volt elérhető magyarul. Másokat esetleg igen, ám feltehetőleg régebbi és elavult fordításban. Bár az egyetemes kultúra történetének kiemelkedően fontos szövegeiről van szó, az érdeklődőket eddig nem kényeztette el a hazai könyvkiadás. Ezt az űrt kívánjuk részlegesen...
Láng Benedek
Penn State University Press, 2021
First discovered in a Hungarian library in 1838, the Rohonc Codex keeps privileged company with some of the most famous unsolved writing systems in the world, notably the Voynich manuscript, the Phaistos Disk, and Linear A. Written entirely in cipher, this 400-year-old, 450-page-long, richly illustrated manuscript initially gained considerable attention but was later dismissed as an apparent forgery. No serious scholar would study it again until the turn of the twenty-first century. This...
Héder Mihály
Gondolat kiadó, 2020
"Miért mereng Alan Turing, a híres matematikus azon, hogy az Úr talán lelket ad a számítógépeknek? Tényleg elpusztíthatja az MI az emberiséget, vagy csak Stephen Hawkingék reagálják túl a dolgot? Képesek leszünk számítógépekbe feltölteni a tudatunkat? Egyáltalán, mondhatunk bármi biztosat a tudatról? Az önvezető járművek ipara kopogtat az ajtón – de milyen etikai problémákat hoz magával? Ezeket, és sok egyéb kérdést feszeget Héder Mihály ebben a könyvében."
Luca Moretti, Ákos Gyarmathy, Péter Hartl (szerk)
Springer, 2020
The aim of this special issue is to promote discussion on the value of truth and doxastic axiology. A key question of doxastic axiology is how to evaluate beliefs. There are three major approaches to it: the deontological one, the virtue theoretical one and the consequentialist one. The majority of the proponents of these approaches accepts the thesis that beliefs are primarily valuable because of their epistemic features. According to epistemic deontologism, certain epistemic norms determine...
Héder Mihály, Paksi Dániel
Akadémiai Kiadó, 2020
Könyvünk megírásakor az a cél vezetett bennünket, hogy olyan szöveget hozzunk létre, ami kiindulópontként szolgálhat mindazok számára, akik szeretnének behatóbban is megismerkedni Polányi Mihály fő művével, a Személyes tudással, és betekintést nyerni Polányi filozófiai életművének legfontosabb gondolataiba. Az Előszóban röviden rekonstruáljuk Polányi eredeti céljait és a könyv szerkezetét, valamint bemutatjuk érvelésének központi gondolatait, itt azonban mindössze a legátfogóbb, legtöbb helyen...
Paksi Dániel
PICKWICK Publications, 2019
Western civilization was built on the concept of God. Today modern science, based on the critical method and so-called objective facts, denies even the existence of our soul. There is only matter: atoms, molecules, and DNA sequences. There is no freedom; there are no well-grounded beliefs. The decline of Western civilization is not the simple consequence of decadence, hedonism, and malevolence. Modern critical science has liberated us from the old dogmas but failed to establish our freedoms,...
Paksi Dániel
PICKWICK Publications, 2019
Western civilization was built on the concept of God. Today modern science, based on the critical method and so-called objective facts, denies even the existence of our soul. There is only matter: atoms, molecules, and DNA sequences. There is no freedom; there are no well-grounded beliefs. The decline of Western civilization is not the simple consequence of decadence, hedonism, and malevolence. Modern critical science has liberated us from the old dogmas but failed to establish our freedoms,...
Paksi Dániel
L'Harmattan, 2019
Az emergencia fogalma eredendően azt a fejlődési folyamatot ragadja meg, ahogy elkülönülő részletekből olyan átfogó egészek jönnek létre, amelyek minőségi értelemben különböznek az alkotó részleteiktől. A folyamatra a legjobb példa természetesen maga a biológiai evolúció, az emergencia fogalma azonban az összes ilyen jellegű folyamatot magába akarja foglalni, kezdve az anyag létrejöttétől az élet megszületésén át az elme kialakulásáig. Az emergencia gondolata ennek megfelelően szakít mind a...
Bíró Gábor István
Routledge, 2019
Michael Polanyi is mostly known among scholars for his pioneering early work in physical chemistry and his later contributions to philosophy of science. But he was also the first to develop an economics film, a motion picture that explicitly embraced the theory-ladenness of visualizing the economy. But where should such a film, first of its kind, find its niche? Among the ranks of economists (experts of theoretical content), tutors of economics (experts of teaching such content), film experts (...
Láng Benedek
Amsterdam University Press, 2018
A large number of enciphered documents survived from early modern Hungary. This area was a particularly fertile territory where cryptographic methods proliferated, because a large portion of the population was living in the frontier zone, and participated (or was forced to participate) in the network of the information flow. A quantitative analysis of sixteenth-century to seventeenth-century Hungarian ciphers (300 cipher keys and 1,600 partly or entirely enciphered letters) reveals that besides...
Paksi Dániel
L'Harmattan, 2016
Az emergencia fogalmát a különböző tudományos diszciplínákban jellemzően azokra a magasabb szintű, átfogó jelenségekre alkalmazzák, amelyeknek a leírása nem vezethető vissza alapvetőbb, végső soron fizikai elvekre. Ilyen értelemben beszélhetünk emergenciáról különböző biológiai egyedek specifikus területi eloszlása, az elme átfogó, funkcionális tulajdonságai, a részleges Hall kvantumeffektus vagy akár az olyan egyszerűbb jelenségek, mint a Conway-féle "Életjáték" lenyűgöző alakzatai...
Láng Benedek
Balassi Kiadó, 2015
Mi a közös a széteső házasságban élő és rokonaival pereskedő magyar költő, az életéért rettegő szerb kém, a tudására féltékeny erdélyi pénznyomó, a törököt és Habsburgot egyaránt megvető magyar nemes, a konstantinápolyi követeivel levelező császár és az olasz ügynökével üzenetet váltó érsek tevékenységében? Ezek a személyek a társadalmi ranglétra különféle fokán álltak. Bár mindannyian írástudók voltak, műveltségük erősen eltért egymástól, nem különben hatalmuk és befolyásuk a politika menetére...
Zemplén Gábor
Typotex, 2015
Isaac Newton korszakalkotó felfedezéseivel a tudományos forradalom egyik legfényesebb alakja volt. Igazi alkimista, valódi vallását titokban tartó, növekvő formátumú középosztálybeli, aki alszolgadiákként kezdte Cambridge egyetemén, majd az angol királyi Pénzverdét vezetve öregen már élet és halál ura volt. Első tudományos cikke egy új fényelméletet két új szóval vezetett be: spektrum és törékenység. Aki elfogadta Newton két nyelvi újítását és döntő kísérletét, az átléphetett a fény...
Tanács János - Zemplén Gábor szerk.
, 2015
Az elmúlt évtizedek alatt a válságkommunikáció mind az állami, mind a vállalkozói szférában intézményesült: bizonyos méret felett az intézmények külön erőforrásokat allokálnak a stratégiai kommunikáció tervezésére és a krízisek kezelésére. A kríziskommunikáció fejlődése és növekvő jelentősége részben annak köszönhető, hogy egyre több a „válság” a globalizálódó médiában és mind a cégeknek, mind az állami szerveknek egyre fontosabb olyan kommunikációs terveket...
Paksi Dániel
https://www.libri.hu/konyv/paksi_daniel.szemelyes-valosag.html, 2015
A személyes valóság fogalma a személyes tudás mögött álló emergentista ontológiai meggyőződést fejezi ki. Polányi Mihály a Személyes tudás című fő művében amellett érvelt, hogy az az ideál, amelyet objektív tudásnak tekintünk, hamis nincs minden kétséget kizáró tudományos módszer. Ebből azonban nem következik, hogy az emberi tudás szubjektív lenne pl. mindössze relatív társadalmi konstrukció , ugyanis az ember evolúciós gyökereinek köszönhetően olyan hallgatólagos képességekkel, intellektuális...
Forrai Gábor
L'Harmattan Kft., 2014
Mi a tudás? Mikor tekinthetünk valamit igazoltnak? Vajon minden tudásunk a tapasztalatból származik? Lehet, hogy nem tudunk semmit? Ha valamit én igaznak vélek, te pedig hamisnak, lehetséges-e, hogy mindkettőnknek igaza van? A kötet ezeket a klasszikus ismeretelméleti kérdéseket tekinti át az elmúlt ötven év ismeretelméleti vitái nyomán. Részletesen tárgyalja a legfontosabb álláspontokat, a mellettük és ellenük szóló érvekkel együtt. Külön figyelmet szentel azoknak a megközelítéseknek, melyek...
Forrai Gábor (szerk.)
L'Harmattan, 2013
Az intuíció a filozófiában az igazság közvetlen felismerését jelenti. Az intuitív megismerés ugyanolyan közvetlen, mint az érzékszervi észlelés, csakhogy nem a környezetünkről nyújt információt, hanem meglehetősen absztrakt és általános ismereteket nyújt. Az ókortól egészen napjainkig a filozófusok többsége úgy gondolta, hogy az intuíciónak kulcsszerepe van az emberi megismerésben, nem utolsósorban a filozófiai megismerésben. De pontosan mi ez a szerep, és miért tarthatjuk az intuíciót tudásunk...
Kertész Gergely, Paksi Dániel
L'Harmattan, 2012
Az emergencia fogalma alapvetően új jelenségek, új szintek megjelenésére utal egy történeti folyamatban. Ennek klasszikus példái az élet kiemelkedése az élettelen anyagból vagy a kultúra kialakulása néhány millió évvel ezelőtt. Ugyanígy egymásra épülő emergens szinteknek értelmezhetjük a valóságos folyamatokat leíró tudományokat, ahol a legalsó szint a fizika, majd arra épülnek a további emergens szintek, kémia, biológia, pszichológia, társadalomtudományok. A ma bevettnek számító neodarwini...
Láng Benedek
Jaffa Kiadó, 2011
Apokrif evangélium vagy egyszerű imakönyv? Hamisítvány vagy hiteles történeti emlék? Elfeledett írás vagy szuperbiztos kód, esetleg mesterséges nyelv? Magyar, román, szanszkrit, latin, netalán török? A Rohonci kódex hírnevét különös kettősség jellemzi: helyet kapott a világtörténelem megfejtetlen írásainak illusztris társaságában, miközben a legutóbbi időkig komoly kísérlet nem történt rejtélyes jeleinek elolvasására. Láng Benedek könyve egy izgalmas nyomozás története, amelyet a szerző e...
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor (szerk.)
L'Harmattan, 2010
Mi köze a freudi szexualitásnak az okkultizmushoz? Hatással lehetnek-e a bölcsészek absztrakt vitái az egyetemek jövőjére? Hogyan kommunikál a kutyaetológus a gazdákkal, az állatokkal, és tudóstársaival? Tanítsunk-e biológiaórán vallási nézetekkel összeegyeztethető keletkezéstörténetet? Valóban átjárhatatlanok a nyugati és keleti orvoslási hagyományok közötti határok? Hogyan befolyásolta a politika a magyar társadalomtudományok kialakulását? Miként hat az üzleti szemlélet a tudományos...
Tihamér Margitay (ed.)
Cambridge Scholars Publishing, 2010
Michael Polanyi is one of the most inspiring and original thinkers in the 20th century. He launched a new and independent philosophical tradition and fertilized many intellectual areas from cognitive psychology to management sciences. Polanyi's systematic thoughts span over many areas of philosophy, yet his most fruitful ideas, the fundamentals of his system are contributions to epistemology and ontology. His theory of tacit knowledge, his critique of both the objectivist and the...
Tanács János
L'Harmattan, 2009
Tanács János könyve a matematikatörténet fordulópontját jelentő Bolyai János-féle geometria központi kifejezését, a „parallela” terminust teszi alapos vizsgálódás tárgyává. A matematikatörténet „a párhuzamosok problémája” néven ismeri azt a több mint kétezer éves történeti folyamatot, amely a kifejezés jelentésárnyalatainak valamint ezek egymáshoz való viszonyának tisztázására irányult. Ahogyan Bolyai János műve, az Appendix meghatározó módon járult hozzá azon kérdés tisztázásához, hogy mit...
Láng Benedek - Tóth G. Péter (szerk.)
L'Harmattan (Fontes Ethnologiae Hungaricae sorozat), 2009
A mágikus kézikönyvek irodalmában a kora újkorban jelentős átrendeződés figyelhető meg mind Nyugat-Európában, mind Magyarországon. Fokozatosan jellemzővé válik egy – a középkorban ritka – mágiatípus: a kincskeresés, hogy aztán a XVIII–XIX. században ez váljon a viszonylagos bőségben fennmaradt varázskönyvek domináns műfajává, lett légyen szó latin, magyar vagy német nyelven írt kéziratokról. Kötetünk egyfelől ennek a mágiatípusnak az eddig csak alkalmanként kutatott válfajait és csak...
Benedek Láng
Pennsylvania State University Press, 2008
During the Middle Ages, the Western world translated the incredible Arabic scientific corpus and imported it into Western culture: Arabic philosophy, optics, and physics, as well as alchemy, astrology, and talismanic magic. The line between the scientific and the magical was blurred. According to popular lore, magicians of the Middle Ages were trained in the art of magic in "magician schools" located in various metropolitan areas, such as Naples, Athens, and Toledo. It was common...
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor
Typotex, 2008
„Miközben e sorokat írjuk, egy ismert médiasztár istenemberi lényünkről beszélget egy kineziológussal egy divatos rádióban, ahol reggelenként közgazdászok és tőzsdeszakértők gazdasági folyamatokat elemeznek. Racionális döntéselméletre pirkad és ezoterikára sötétedik – még egyetlen adó is sokféle igazságot közvetít. Összeférnek ezek egymással? Ez a kérdés pusztán elméletinek tűnhet, hisz nem mind tőzsdézünk, és talán azt sem értjük pontosan, mi az a kineziológia. Személyes életünkben mégis...
Láng Benedek
Typotex, 2007
Hogyan lehet méhekből tehenet gyártani, mágikus eszközökkel várakat elfoglalni, kristálygömbbel angyalokat idézni, talizmánnal szerelmeseket szétválasztani? Hogyan tudjuk imák segítségével az egyetemi tantárgyak anyagát néhány hét alatt elsajátítani, és miért érdemes egészségünk megőrzése érdekében kígyókat és békákat fogyasztanunk? Miért olvastak középkori értelmiségiek, egyetemi professzorok, szerzetesek és udvaroncok ilyen különös témákról, és hogyan tudták az olvasottakat komolyan venni?...
Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor (szerk..)
L'Harmattan, 2007
Létezik-e valamilyen korokon és kultúrákon átívelő racionalitás? Ez jellemzi és vezérli-e a tudományos megismerést? Van-e valamiféle józan ész, közös emberi ésszerűség, amelynek ítélőszéke előtt a sokféle megközelítésből kibontakozhat az igazság és megteremthető a tények közös világa? A XXI. század elején egy olyan korban, amikor a mindennapi élet szintjén is megjelenik a multikulturalitás és pluralitás, a szokások, kultúrák, és gondolkodásmódok együtt létező sokfélesége egyre sürgetőbben...
Margitay Tihamér
Typotex, 2007
Margitay Tihamér tankönyve átfogóan tárgyalja az érvelések megértésének, elemzésének és értékelésének eszközeit, gazdag és széles elméleti háttéren nyugszik, de elsősorban a gyakorlat és alkalmazás igényeit tartja szem előtt. Az érveléstechnikai fogalmakat és eszközöket hétköznapi alkalmazási példákon keresztül, "működés közben" mutatja be, míg a háttérben meghúzódó elvont filozófiai, nyelvpragmatikai, formális logikai és pszichológiai megfontolásokat csak a szükséges mértékben...
Fehér Márta - Zemplén Gábor - Binzberger Viktor
L'Harmattan, 2006
„A kérdés, amelyet felvetek, meglehetősen paradox: vajon segíthet-e a társadalomtudomány egy olyan problémát megoldani, amelyet saját tevékenysége hozott felszínre a logikai hagyomány folyamatos támadásai közepette, és amely a Sokal-ügy kapcsán újra időszerűvé vált, nevezetesen a történelem felettinek tartott igazság történeti eredetének problémáját. Hogyan lehetséges, hogy egy történelembe illeszkedő történeti tevékenység, mint a tudományos tevékenység történelemtől független, transzhistorikus...
Zentai István
Medicina, 2006
"A meggyőzéstechnika a társas befolyásolás mechanizmusait kutató, leíró, elemző tudomány. Hatókörébe tehát az ember társas világának mindennapi jelenségei tartoznak. Ezeket kívánja megismerni: megérteni, megmagyarázni és megjósolni őket. A megértéshez a hétköznapi élet jelenségeinek megfigyeléséből indul ki, számba veszi az ezekre a jelenségekre irányuló tudományos megközelítési lehetőségeket, és ezen megközelítések eredményét önálló szemléleti keretek közé foglalva alkot új megfigyelési...
Láng Benedek - Zemplén Gábor - Fehér Márta (szerk.)
L'Harmattan, 2005
A kötetben található tanulmányok témái diszciplinárisan és kronológiailag is szerteágazóak. A szerzők célja azonban közös volt: esettanulmányok révén a (matematikai ill. természettudományos, fizikai) tudást ne időtlen érvényességében, hanem időbeliségében mutassák be. Azt a (néha évtizedekig tartó) ?pillanatot? ragadják meg, amikor a tudás ?kimozdul? korábbi állapotából. Zénón nyíl apóriájának képével élve: amikor a nyíl a tér (vagy az idő) egyik pontjából (atomjából) a másikba jut át. Az...
Gábor Á. Zemplén
Universität Bern, 2005
This is not a standard history nor was it intended to be. On the one hand, several themes are chosen, and examined in detail. These include the nature of colour as expressed in a variety of phenomena, like colour mixing, the rainbow, and the prismatic spectrum. Spatial perception, as evidenced in the moon illusion and in vision following the restoration of sight, is also addressed. - The particular strength of the book is the coverage of pre- and post-Newtonian theories of colour. - Throughout...
Zentai István
Typotex, 2004
Könyvünk a meggyőzés pszichológiájával foglalkozik; olvasmányos és meggyőző tankönyvnek szánjuk. Az érveléstechnika és tárgyalástechnika mellett nagy mértékben támaszkodik a formális és informális logikára. A kommunikációs és vitakészség fejlesztése mind az egyetemek falai közt, mind a hétköznapi életben egyre nagyobb hangsúlyt kap. Éppen ezért számítunk azokra az olvasókra is, akik már némileg bizalmatlanok a könyvárusok standjain sorakozó, sikert, boldogulást, tökéletes és gyors érvényesülést...
Schwendtner Tibor - Margitay Tihamér (szerk.)
L'Harmattan, 2003
A természettudományok hermeneutikai értelmezése a mai tudományfilozófiának az egyik legmarkánsabb és legizgalmasabb ágát jelenti. E kötet tanulmányai megpróbálják feltérképezni azokat a lehetséges találkozási pontokat és konfliktusokat, melyek a tudományok hermeneutikai megközelítését más tudományfilozófiai irányzatokkal összekapcsolják, illetve azoktól elválasztják. A legfontosabb tudományfilozófiai irányzatok hermeneutikai elemzése mellett a - hermeneutika történeti érdeklodésének megfelelően...
Bor Pál
Gesta kiadó, 2003
Egy képzőművész önéletrajzba ültetett művészetelméleti, esztétikai tanulmányai. Többek között építészet és díszítőművészet; a mozgás ábrázolása; magyar szellemű művészet; karakter és stílus; határmezsgyék? (a művészeti ágak viszonya egymáshoz); színes üvegablakok, üvegképek; absztrakt világ, absztrakt kép; a formák diadala a farsangon; a 20. század stílusa.
Forrai Gábor - Margitay Tihamér (szerk.)
Typotex, 2002
Fehér Márta nemzetközi tekintélyű tudományfilozófus és tudománytörténész. Hazánkban a tudományfilozófia az ő munkássága nyomán vált elismert filozófiai diszciplínává. Tudományos munkásságának középpontjában három fő kérdéskör áll: 1. a természettudományok, különösképpen a fizika 17-18. századi története. 2. Kuhn összemérhetetlenségi tézise és a relativizmus körüli viták. 3. a tudomány tudásszociológiai megközelítése. 60. születésnapján tanítványai és pályatársai - köztük külföldi...
Zentai István
Typotex, 1999
A mű a Meggyőzés útjai című könyv folytatása, amelyben a szerző a meggyőzés pszichológiájának alapvonalait rajzolta fel az olvasók számára, a mindennapi élet szituációira alapozva, közérthető, olvasmányos stílusban. A meggyőzés csapdái összefoglalása és bemutatása a mindennapi élet párbeszédeiben, vitáiban, érveléseiben felbukkanó érveléstechnikai hibáknak. A bevezető fejezetekben az érvelések osztályozásának és kritikai értékelésének szempontjai ismertetése után az informális hibáknak a...