BMEGT41A011

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Társas lény: ember és társadalom
A tárgy angol címe: 
The Social Animal
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
2+0+0 v
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

 Előadás

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A kurzus célkitűzése, hogy hozzásegítse a hallgatókat a különböző társas viszonyok megértéséhez, valamint a közösségekben történő hatékony és sikeres részvételhez. Elemezzük a személyiség, a társas kapcsolatok és a társadalmi környezet összefüggéseit, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikációs megnyilvánulások tágabb összefüggéseibe, hatásmehanizmusaiba. A társadalomfilozófiai és antropológiai megközelítéseken kívül a kurzus során tárgyalásra kerülnek a szociálpszichológia kutatási módszerei, klasszikus kísérletei, és e kísérletek különféle értelmezései is.

Tematika: 

1.        A társas viselkedés kutatásának módszerei és helye.

2.        A társas környezet viselkedésre gyakorolt hatása, Társas befolyásolás, konformitás.

3.        A téma kutatásának etikai vonatkozásai.

4.        Az engedelmesség a tekintélynek – klasszikus kísérletek

5.        Az attitűdök természete. Az attitűd szerepe a társas viselkedésben.

6.        Önértékelés, önigazolás. A kognitív disszonancia elmélete. Az önmagát beteljesítő jóslás.

7.        Sémák, sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció.

8.        Vezetési stílusok, hatalom. Konfliktusok és kooperáció.

9.        Társas viszonyok - elméletek. Személyes kapcsolatok típusai, kialakulása, fejlődése. Kötődés, vonzalom.

10.     Tekintély és hatalom az osztálytermi helyzetben.

Kötelező irodalom: 

Elektronikus oktatási anyag

Atkinson, et al. eds. Pszichológia, Osiris, 1994. 18-19. fejezetek

R.K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat, 1980.14. fej.

Ajánlott irodalom: 

Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.

Buda Béla: Az empátia - A beleélés lélektana. Ego School 1997

Forgas, Joseph: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat 1989

Goffman, Erving: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat 1981

G. Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Gondolat, 1973.

G.W. Allport: Az előítélet. Gondolat, 1977.

Hewstone-Stroebe-Codol-Stephenson: Szociálpszichológia. KJK. Bp. 1995.

Konzultációs lehetőségek: 

2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.

Pótlási lehetőségek: 

a pótlási héten; a vizsgaidőszak első hetén.

Előtanulmányok: 

---

Előismeretek: 

---

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
10 óra
Felkészülés zárthelyire: 
20 óra
Összesen: 
60 óra