Vallás és ember

A vallás az egyik legősibb és legösszetettebb kulturális képződmény, amelynek jelentős szerepe volt s van az emberek (a közösségek) mindennapi életének, intézményeinek és kapcsolatainak formálásában, értékrendünk, életmódunk alakításában. A kurzus azt vizsgálja, hogy mit jelentett s jelent a vallás az emberi közösségek, illetve az egyén számára, s a vallásosságnak milyen formái léteznek. Ezen belül foglalkozik vallás és erkölcs viszonyának kérdésével, s ismerteti több nagy vallás erkölcsi tanítását.

 

Témák:

1. MI A VALLÁS?  A vallás körülírása, előzetes meghatározása. – A vallás főbb jellemzői. – Megközelítés: a vallás (összetett) kulturális képződmény.

2. A VALLÁS ELEMEI, ÖSSZETEVŐI  Hiedelmek, nézetek, tanítás. – Kultikus cselekedetek, rítus. – Vallásos közösség és szervezet. – A vallás összetevőinek kapcsolatáról. – Vallás és vallások. – Vallástipológia.

3. TÖRZSI TÁRSADALMAK ÉS VALLÁS 1.  A törzsi társadalmak főbb jellemzői. – A vallás első formáiról. – Mítoszok a törzsi társadalomban. – Totemizmus.

4. TÖRZSI TÁRSADALMAK ÉS VALLÁS 2. Törzsi rítusok. Áldozat, áldás és átok, avatás. Mágia. Példák az etnológiai irodalomból.

5. A HINDUIZMUS  India nagy vallásának kialakulása, fejlődésének történeti szakaszai.  – A szent szövegek és a vallásos világkép, eszmerendszer.  – A brahmanizmus mint társadalmi rendszer. – Hinduizmus a jelenkorban.

6. BUDDHIZMUS  A buddhizmus kialakulása. Buddha élete, tevékenysége és tanítása. A buddhizmus irányzatai: a hinajana és mahajana buddhizmus. A szerzetesség a buddhizmusban, szerzetesek és laikusok.

7. VALLÁSOK KÍNÁBAN  A konfucianizmus. Konfuciusz tanítása, a konfuciánus iskola. A konfucianizmus szerepe a kínai társadalomban és történelemben. – A taoizmus. Taoista filozófia és népi taoizmus.  – A buddhizmus Kínában.  – A vallási szinkretizmus.  – A kínai univerzizmus.

8. A ZSIDÓ VALLÁS  A zsidó nép kialakulása, ókori története.  – A monoteizmus megszületése.  – A mózesi törvény vallása.  – A próféták. Fogság, diaszpóra és ennek következményei.  – Az Ótestamentum és jelentősége.  – A zsidó vallás későbbi töréneti alakulása, jelene.

9. KERESZTÉNYSÉG 1. A keresztény vallás keletkezése. Társadalmi-történeti feltételek. Jézus élete és tanítása. Szt. Pál tevékenysége. Az első keresztény közösségek.  – A keresztény vallás jellemzői.

10. KERESZTÉNYSÉG 2.  Kereszténység és történelem. – A reformáció és következményei. – Kereszténység a jelenkorban. – A szekularizációról.

11. ISZLÁM  Mohamed élete, tevékenysége. – A Korán, az iszlám szent könyve. Az iszlám tanítása és vallási előírásai. A Korán mint a társadalmi élet égészének szabályozója. – A hódító iszlám. – Irányzatok az iszlámban. – Iszlám a jelenkorban.

12. SZEKTÁK A szekta fogalmáról. Vallás és szekták. Példák a vallástörténetből. Hírhedett szekták. vallás és egyén (idividuum)  A különböző vallások s az egyének eltérő helyzete s viszonya a valláshoz. – A naív, laikus vallásoság. – A konvencionális vallásosság. – Az őszinte, mély vallásosság. – A vallás mint hivatás: a "professzionisták". – A vallástörténet kiemelkedő személyiségei.

13. VALLÁS ÉS EGYÉN (INDIVIDUUM)  A különböző vallások s az egyének eltérő helyzete s viszonya a valláshoz. – A naív, laikus vallásoság. – A konvencionális vallásosság. – Az őszinte, mély vallásosság. – A vallás mint hivatás: a "professzionisták". – A vallástörténet kiemelkedő személyiségei.

 

Követelmények:

Az aláírás feltétele: jelenlét 7 előadáson. 

Vizsgajegyet szóbeli vizsgával vagy dolgozat készítésével lehet szerezni.

  A szóbeli vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak s egy választott átfogó témakör.

  A dolgozat témája az ajánló jegyzékből, illetve egyéni érdeklődés alapján választható, s a választott témát, illetve címet egyeztetni kell. – A dolgozatok tartalmi szempontból lehetnek (a) ismertető, (b) elemző, (c) esszé jellegűek.

    Vizsgadolgozatként csak a hallgató saját megfogalmazásában, feldolgozásában elkészített szöveget fogadunk el és értékelünk. Internetről származó, illetve más technikai eljárással készült szöveget nem osztályozunk. – A dolgozatok értékelése során a szempontok a következők: a feldolgozott anyag terjedelme, színvonala, a téma átfogó vagy szűkebb jellege, a témától függően a forrásnak minősülő alapszövegek feldolgozása, ismerete, elemző megközelítés, kifejtés. – A dolgozatok értékelése szóbeli konzultáció, megbeszélés, "védés" alkalmával történik. 

  A dolgozat terjedelme: 8-10 A4 -es oldal.

  A dolgozatok külső formájáról: A4-es méret, címlap a tantárgy nevével, a dolgozat címével, készítőjének adataival, az oktató megnevezésével, dátummal, a lapok hátoldala üres, oldalszámozás, 11 pontos betűmret, serif betűtípus, másfeles sorköz, a dolgozat végén az irodalom feltüntetése.

  A dolgozatokat témáját nov. 15-ig egyeztetni kell, és legkésőbb 2020 január  14-én le kell adni a Filozófia és Tudománytörténeti Tanszéken. (E épület, VI. em.)

  Mind a szóbeli vizsgán, mind a dolgozattal megszerzett jegy esetében javításra a vizsgaidőszakon belül (rontást  kizárva) van lehetőség.

 

Irodalom:

LAO-CE: Tao Te King (Az Út és Erény könyve)  Helikon, Bp. 1980

Buddha beszédei. (Vál. és ford.: VEKERDI József) Helikon, Bp. 1989

A Magasztos szózata. Bhagavad-gítá. (Ford: LAKATOS István, VEKERDI József)  Európa, Bp. 1987

Biblia, azaz Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése
(Ford.: a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága)  Bp. 1975

MOLNÁR Ernő (vál.): A Talmud könyvei (Reprint) IKVA, Bp. 1989

AURELIUS AUGUSTINUS: Vallomások  Gondolat, Bp. 1982

AQUINÓI SZENT TAMÁS: A teológia összefoglalása  in: BOLBERITZ Pál - GÁL Ferenc: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája  Ecclesia, Bp. 1987  p. 317-178.

Korán. (Ford.: SIMON Róbert)  Helikon, Bp. 1987

Luther Márton négy hitvallása  A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Bp. 1996

KÁLVIN János: Tanítás a keresztyén vallásra  M. Ref. Egyh. Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1986

GANDHI, M.: Válogatott írásai és levelei.  Athenaeum, Bp. 1926

COOMARASWAMY, A. K.: Hinduizmus és buddhizmus.  Európa, Bp. 1989

SOUTHERN, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban  Gondolat, Bp. 1987

WEBER, M.: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1/2. KJK. Bp. 1992. p. 109-323. Ötödik fejezet: Vallásszociológia

WEBER, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások  Gondolat, Bp. 1982.

FRAZER, J. G.: Az Aranyág  Századvég Kiadó, Bp. 1994

RAHNER, Karl: Az ige hallgatója  Gondolat, Bp. 1991

BIRKET-SMITH, K.: A kultúra ösvényei. Általános etnológia Gondolat, Bp. 1969

SAHLINS, S: D.: Törzsek. Hatodik fejezet: A törzsi vallás  in: SERVICE, E. R. - SAHLINS, M. D. - WOLF, E. R.: Vadászok -Törzsek - Parasztok  Kossuth, Bp. 1973 p. 284-311.

GLASENAPP, H. von: Az öt világvallás  Gondolat, Bp. 1975

KOLAKOWSKI, L.: Ha nincsen Isten ...  Európa, Bp. 1992

NYÍRI Tamás: Az ember a világban Szent István Társulat, Bp. 1981

Biblikus teológiai szótár  Szent István Társulat, Bp. 1986

BELLINGER, G. J.: Nagy valláskalauz  Akadémiai K., Bp. 1993

OTTO, R.: A szent  Osiris, Bp. 1997

ELIADE, Mircea: A szent és a profán (A vallási lényegről)  Európa, Bp. 1987

ELIADE, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története
                I. Osiris-Századvég Bp. 1994

                II. Osiris Kiadó, Bp. 1995

                III. Osiris Kiadó, Bp. 1996

ELIADE, Mircea: A samanizmus  Osiris, Bp. 2001

KIRK, G. S.: A mítosz  Holnap Kiadó, Bp. 1993

A Katolikus Egyház Katekizmusa  Szt. István Társulat, Bp. 1994

CUPITT, Don: Eltűnt istenek nyomában (A vallásosság jövője)

                Kulturtrade Kiadó, Bp. 1997

HAMILTON, M. B.: Vallás, ember, társadalom (Elméleti és összehasonlító vallásszociológia) AduPrint, Bp. 1998

HORVÁTH Pál: Vallásismeret  Calibra Kiadó, Bp. (1998)

DAVIES, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába  Kossuth Kiadó, Bp. 1999

FERGUSON. Everett: A kereszténység bölcsője  Osiris Bp. 1999

KLOSTERMAIER, K. K.: Bevezetés a hinduizmusba  Bp. 2001

CONZE, Edward: A buddhizmus rövid története  Akkord K. Bp. 2000

D. COHN-SHERBOK – L. COHN-SHERBOK: A judaizmus rövid törénete  Akkord Kiadó Bp. 2001

WATT, W. M.: Az iszlám rövid története  Akkord K. Bp. 2000

ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet  Atlantisz, Bp. 1999

LEEUW, G. van der: A vallás fenomenológiája Osiris, Bp. 2001

Lévi-Strauss, Cl.: Strukturális antropológia I-II. Osiris, Bp. 2001

GEERTZ, C.: Az értelmezés hatalma Századvég Kiadó Bp. 1994

SCHAEFFLER, R: A vallásfilozófia kézikönyve Osiris, Bp. 2003.

A vallásfilozófia klasszikusai.  Szöveggyűjtemény. Szerk. Simon Róbert
Osiris Bp. 2003

HAAG, Herbert: Bibliai lexikon  Szt. István Társulat, Bp. 1989

C. Humphrey – P. Vitebsky: Építészet és vallás MK – Helikon, bp. 1998

BOUYER, L.: Építészet és liturgia, Agapé, Szeged, 2000

 

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék  (E. ép. VI. em.)

Kapcsolat:  email: q.szabo@gmail.com

Konzultáció: szerda 15-16 ó., E608

Kurzusok ebben a félévben

Korábbi kurzusok