Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban

Zentai István
Megjelenés éve: 
2006
Kiadó: 
Medicina
A könyv ismertetője: 
"A meggyőzéstechnika a társas befolyásolás mechanizmusait kutató, leíró, elemző tudomány. Hatókörébe tehát az ember társas világának mindennapi jelenségei tartoznak. Ezeket kívánja megismerni: megérteni, megmagyarázni és megjósolni őket. A megértéshez a hétköznapi élet jelenségeinek megfigyeléséből indul ki, számba veszi az ezekre a jelenségekre irányuló tudományos megközelítési lehetőségeket, és ezen megközelítések eredményét önálló szemléleti keretek közé foglalva alkot új megfigyelési és elemzési módszereket. A meggyőzéstechnika tehát interdiszciplináris tudomány. Alapfeltevése, hogy a társas befolyásolás jelenségei nem (vagy csak ritkán) írhatók le a hagyományos tudományos diszciplínák keretei között, hanem új, átfogóbb keretrendszer kidolgozásra van szükség, ami ugyan felhasználja a szaktudományos fogalmi és módszertani apparátust, azonban ezt önálló elméleti keretben (így a szaktudomány hozadékait gyakran átértelmezve) alkotja újra. Törekvése tehát tudományos elmélet kidolgozása, fejlesztése és alkalmazása. Ez a könyv arra buzdít, hogy próbáljunk meg mindennapi életünkben a naiv, kontrollálatlan, automatikus és felületes társas viselkedés formáitól valamiféle kontrollált, kritikai elemző, szakértői magatartás felé kissé elmozdulni, a mindennapi "fejünkből kibámuló, magunkról tudomást sem vevő" aktivitásainkat és reakcióinkat reflexív (az önelemzésből kiinduló) megfontolt és megértett viselkedésformákkal felváltani. Nem ígéri ez a könyv, hogy ettől életünk boldogabb, kellemesebb lesz, vagy hogy világunk virágos rétté válik. De hatékonyabb és eredményesebb társas boldogulást és megalapozottabb etikai státust és ezzel nagyobb önbecsülési és lelkiismereti biztonságot ígér."