Bevezetés a tudományfilozófiába (2009-10-I péntek 8:15-10:00 phd)

2009-10-I Bevezetés a tudományfilozófiába

Részletes leírás: 

 A kurzus gerincét Thomas Kuhn:

A tudományos forradalmak szerkezete (TFSz, ford. Bíró Dániel, Budapest: Osiris, 2000)

című könyve adja. Az ennek egyes fejezeteiben fölmerülő problémákat, az azok alaposabb megértéséhez szükséges előzményeket és alternatív nézeteket vesszük szemügyre.

 

„A tudomány lényege és különleges sikerének okai”

Bacon, F.: Novum Organum, (ford. Csatlós János, Szeged: Lazi Kiadó, 2001).

Platt, J. R.: „The New Baconians”, Science, 146 (1964), 347–353.

 

Tudománytörténet és tudományfelfogás

Feigl, H.: „The »Orthodox« View of Theories: Remarks in Defense as well as Critique”, in Radner, M.–S. Winokur (eds.): Analyses of Theories & methods of Physics and Psychology (Minnesota Studies in the Philosophy of Science IV.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970, 3 – 16.

Brush, S.: „Should the History of Science be Rated X?”, Science, 183, 1164 –1172.

 

Hagyomány, előzetes ítélet, autoritás

Kant, I.: „Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás?” (ford. Vidrányi Katalin), in uő. Történetfilozófiai írások, Ictus é.n., 13 – 22.

Oakeshott, M.: „Politikai racionalizmus” in uő. Politikai racionalizmus, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2001, 123 – 151.

 

Tapasztalati alapok, normál tudomány

Carnap, R.: „A fizikai nyelv mint a tudomány egyetemes nyelve”, (ford. Novák Zsolt), in. Laki J. (szerk.): Tudományfilozófia, Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium, 1998, 47 – 69.

Locke, J.: „További megfontolások egyszerű ideáink kapcsán” (ford. Vassányi Miklós) in. uő.: Értekezés az emberi értelemről, Második könyv, VIII. fej.

 

 

Általános normák – konkrét rejtvények

Newton, I.: „Gondolkodási szabályok a filozófiában” és „levél Cotesnak” (ford. Fehér Márta), in Isaac Newton válogatott írásai, Budapest: Typotex, 2003. 85 – 88; és 90.

Duhem, P.: „Experiment in Physics”, The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton/New Jersey: Princeton University Press, 1954, Part II. Chapter IV, (id. kiad. 144 – 165).

Nickles, T.: „Kuhnian Puzzle Solving and Schema Theory”, Philosophy of Science 67 (Proceedings) 242 – 255.

 

Paradigma, szabályok, szokások

Polányi, M.: „Artikuláció” (ford. Papp Mária), in uő.: Személyes tudás I., Budapest: Atlantisz, 1994, 125 – 228.

Wittgenstein, L.: Filozófiai vizsgálódások I. 143 – 242 § (ford. Neumer Katalin), Budapest: Atlantisz, 1992.

 

Anomáliák, felfedezések

Kuhn, T. S.: „The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research”, in The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition & Change, (ET.) Chicago/London: The Unicversity of Chicago Press, 1977, 225 – 239.

Hanson, N.: „The Logic of Discovery”, The Journal of Philosophy, LV, 25 (1958), 1073–1089.

 

Válság

Kuhn, T. S.: „The Historical Structure of Scientific Discovery”, in ET 165 – 177.

 

Cáfolás – kiigazítás, aluldetermináltság

Popper, K.: „A megismerés logikájának alapproblémái”, in uő.: A tudományos kutatás logikája, (ford Petri György és Szegedi Péter), Budapest: Európa Könyvkiadó, 1997, 31 – 59.

Duhem, P.: „Physical Theory and Experiment”, in uő.: The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton/New Jersey: Princeton University Press, 1954, Part II. Chapter VI. 180 – 218.

 

Tudományos forradalom, racionalitás, inkommenzurábilitás

Fehér M.: A tudományfejlődés kérdőjelei. A tudományos elméletek inkommenzurábilitásának problémája, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983, 36 – 62.

McMullin, E.: „Rationality and Paradigm Change in Science”, in Horwich, P. (e.): World Changes. Thomas Kuhn and the Nature of Science, Cambridge, Ma/London: The MIT Press, 1993, 55 – 80.

 

 

A világszemlélet változásai

Bruner, J. S.: „A perceptuális készenlétről”, in Marton L. Magda (szer.):  A tanulás szerepe az emberi észlelésben, Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975, 125 – 170.

Kuhn, T. S.: „Mik is azok a tudományos forradalmak?”, (ford. Laki János), in Laki J. (szerk.): Tudományfilozófia, Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium, 137 – 152.

 

A tudomány története

Kuhn, T.: „The History of Science” in ET 105 –126.

Burian, R. M.: „More than a Marriage of Convenience: on the Inextricability of History and Philosophy of Science”, Philosophy of Science, 44 (1977) 1 – 42.

 

Elméletválasztás – paradigmaváltás

Laudan, L. „A Problem-Solving Approach to Scientific Progress”, in Hacking, I. (ed.) Scientific Revolutions, Oxford: Oxford University Press, 1981, 144 – 155.

 

Tudományfejlődés

Popper, K.: „The Rationality of Scientific Revolutions”, in Hacking, I. (ed.) Scientific Revolutions, Oxford: Oxford University Press, 1981, 80 – 106.