Vallás és ember (2019-20-I szerda 16:15-17:45)

Printer-friendly version

Vallás és ember

A vallás az egyik legősibb és legösszetettebb kulturális képződmény, amelynek jelentős szerepe volt s van az emberek (a közösségek) mindennapi életének, intézményeinek és kapcsolatainak formálásában, értékrendünk, életmódunk alakításában. A kurzus azt vizsgálja, hogy mit jelentett s jelent a vallás az emberi közösségek, illetve az egyén számára, s a vallásosságnak milyen formái léteznek. Ezen belül foglalkozik vallás és erkölcs viszonyának kérdésével, s ismerteti több nagy vallás erkölcsi tanítását.

2019-20-I Vallás és ember

Részletes leírás: 

1. mi a vallás?  A vallás körülírása, előzetes meghatározása. – A vallás főbb jellemzői. – Megközelítés: a vallás (összetett) kulturális képződmény.

2. a vallás elemei, összetevői  Hiedelmek, nézetek, tanítás. – Kultikus cselekedetek, rítus. – Vallásos közösség és szervezet. – A vallás összetevőinek kapcsolatáról. – Vallás és vallások. – Vallástipológia.

3. törzsi társadalmak és vallás A törzsi társadalmak főbb jellemzői. – A vallás első formáiról. – Mítoszok a törzsi társadalomban. – Totemizmus. – Mágia. – Példák az etnológiai irodalomból.

4. a hinduizmus  India nagy vallásának kialakulása, fejlődésének történeti szakaszai.  – A szent szövegek és a vallásos világkép, eszmerendszer.  – A brahmanizmus mint társadalmi rendszer. – Hinduizmus a jelenkorban.

5. buddhizmus  A buddhizmus kialakulása. Buddha élete, tevékenysége és tanítása. A buddhizmus irányzatai: a hinajana és mahajana buddhizmus. A szerzetesség a buddhizmusban, szerzetesek és laikusok.

6. vallások kínában  A konfucianizmus. Konfuciusz tanítása, a konfuciánus iskola. A konfucianizmus szerepe a kínai társadalomban és történelemben. – A taoizmus. Taoista filozófia és népi taoizmus.  – A buddhizmus Kínában.  – A vallási szinkretizmus.  – A kínai univerzizmus.

7. a zsidó vallás  A zsidó nép kialakulása, ókori története.  – A monoteizmus megszületése.  – A mózesi törvény vallása.  – A próféták. Fogság, diaszpóra és ennek következményei.  – Az Ótestamentum és jelentősége.  – A zsidó vallás későbbi töréneti alakulása, jelene.

8. kereszténység  A keresztény vallás keletkezése. Társadalmi-történeti feltételek. Jézus élete és tanítása. Szt. Pál tevékenysége. Az első keresztény közösségek.  – A keresztény vallás jellemzői. – Kereszténység és történelem. – Kereszténység a jelenkorban.

9. iszlám  Mohamed élete, tevékenysége. – A Korán, az iszlám szent könyve. Az iszlám tanítása és vallási előírásai. A Korán mint a társadalmi élet égészének szabályozója. – A hódító iszlám. – Irányzatok az iszlámban. – Iszlám a jelenkorban.

10. vallás, közösség, egyén (idividuum)  A különböző vallások s az egyének eltérő helyzete s viszonya a valláshoz. – (A vallás szubjektív, pszichikus gyökerei és vetülete. A vallásosság pszichikai motívumai.) – A naív, laikus vallásoság. – A konvencionális vallásosság. – Az őszinte, mély vallásosság. – A vallás mint hivatás: a "professzionisták". – A vallástörténet kiemelkedő személyiségei.

11. vallás és vallásosság a jelenkorban  Ez elmúlt fél évszázad fontosabb változásai, tendenciái. – Szekularizáció vagy a hit és vallás új virágkora? – A XX. századi modern ember és a vallás.

Követelmények: 

Vizsgajegyet szóbeli vizsgával vagy dolgozat készítésével lehet szerezni.

A szóbeli vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak s a megadott irodalomból egy szabadon választott mű.

A dolgozat témája az ajánló jegyzékből, illetve egyéni érdeklődés alapján választható, s a választott témát, illetve címet egyeztetni kell. – A dolgozatok tartalmi szempontból lehetnek (a) ismertető, (b) elemző, (c) esszé jellegűek.

Vizsgadolgozatként csak a hallgató saját megfogalmazásában, feldolgozásában elkészített szöveget fogadok el és értékelek. Internetről származó, illetve más technikai eljárással készült szöveget nem osztályozok. – A dolgozatok értékelése során a szempontok a következők: a feldolgozott anyag terjedelme, színvonala, a téma átfogó vagy szűkebb jellege, a témától függően a forrásnak minősülő alapszövegek feldolgozása, ismerete, elemző megközelítés-kifejtés. – A dolgozatok értékelése szóbeli konzultáció, megbeszélés, "védés" alkalmával történik. 

A dolgozat terjedelme: 8-10 A4 -es oldal.

A dolgozatokat számítógéppel, írógéppel és kézírással egyaránt el lehet készíteni; külső formájuk igazodjon a megadott mintához. (A4-es méret, címlap a tantárgy nevével, a dolgozat címével, készítőjének adataival, az oktató megnevezésével, dátummal, a lapok hátoldala üres, oldalszámozás, a dolgozat végén az irodalom feltüntetése.)

A dolgozatokat legkésőbb 2020 jan. 14-én 12 óráig le kell adni a Filozófia és Tudománytört. Tanszéken. (E épület, VI. em.)

Mind a szóbeli vizsgán, mind a dolgozattal megszerzett jegy esetében javításra a vizsgaidőszakon belül, rontást  kizárva, van lehetőség.

Időtartam: 
2