2017-18-II Retorika és dialektika

Részletes leírás: 

A retorika ma leginkább szövegelemzési módszerként, hermeneutikai eszközként kerül bemutatásra. A kurzus azonban a retorika és a dialektika szöveg/megnyilatkozás-produkciós oldalát helyezi előtérbe. Így a hagyományos témák (beszélő, szöveg, közönség; a szövegek típusai, a beszéd részei, toposzok, alakzatok) megjelennek ugyan, de a háttérbe kerülnek a kurzus során. A klasszikus retorikából hangsúlyosan tárgyalt elemeket és a modern retorika alapjait a kurzus a dialektikai és retorikai célok kapcsolhatóságának függvényeként tárgyalja. Ezt a – pragma-dialektikában stratégiai manőverezésnek nevezett – megközelítést számos elemzési és produkciós gyakorlaton keresztül sajátítják el a hallgatók. A tárgy a retorikai érzékenység és látásmód fejlesztését éppúgy szolgálja, mint az argumentatív szövegek létrehozásának és elemzésének képességét. A hallgatók felkészítése szövegek elemzésére és produkciójára a retorikai szempontok figyelembevételével szükségessé teszi az elméleti ismeretek készségszintűvé válását, így a tárgy intenzív gyakorlati munkára épít a félév során. Az érvelések elemzésében és létrehozásában a logosz, étosz és pátosz hármas felosztása valamint a sztázisz elmélet megalapozására és felhasználása adja a kurzus központi gerincét. A gyakorlatok során példákon keresztül vizsgáljuk a verbális és írott megnyilatkozásokat mind hatásosságuk, mind meggyőző erejük szempontjából. A tárgy a retorikai érzékenység és látásmód fejlesztését szolgálja, és segíti argumentatív szövegek létrehozását és elemzését a stratégiai manőverezés készségén keresztül.

A tantárgy részletes tematikája:

Stratégiai manőverezés a gyakorlatban. Mi az érvelés? Mi a retorikai helyzet? Mi a dialektikai helyzet? Beszélő, szöveg, közönség. Beszélő- és üzenet-centrikus modellek.

Az állítások fajtái, toposzok, alakzatok. A szövegek típusai, a beszéd részei. Anyag, elrendezés, megírás. Pszichológiai hatások és az élő beszéd.

A logosz, étosz és pátosz hármas felosztása. Álláspontokat, személyeket és cselekedeteket támogató érvek. Expresszív, konvencionális és retorikai dizájnlogikák. A sztázisz elmélet megalapozása. 

A hatásosság és az erősség. A stratégiai manőverezés. Alapfogalmak. Érvelési hibák strukturális és funkcionális megközelítései

Érveléssémák a gyakorlatban. A topikus potenciál felhasználása különböző szituációkban. Pragmatika, dialektika, retorika: egy egységes keretelmélet felé. Metaelméleti elköteleződések és diskurzusszabályok.

Pragmadialektikai alapok és az aluldetermináltság problémája. Pragmadialektikai elemzés és retorikai elemzés.

Írásos megnyilatkozások elemzése. A jóindulat elve(i). Davidsontól a dialektikáig.

Szóbeli megnyilatkozások elemzése és 'jelenlét' a dialektikai helyzetekben.

Követelmények: 

Formai követelmények:

A tantárgy oktatásának módja:

Előadás (frontális oktatás és frontálisan irányított megbeszélések) és gyakorlat (koordinált csoportmunka, páros és egyéni munka). A kurzus megfigyelések és önkísérletek formájában a kontakt-órán kívüli munkára is épít.

Követelmények:

 A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi és a félévközi feladatok (és 'napló') beadása / bemutatása.

 A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a vizsgaidőszakban kerül a végső, tárgyat záró munka bemutatására.

 Elővizsga: nincs

Pótlási lehetőségek:

A zárthelyik a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpontban pótolható, amennyiben legalább az egyik (szorgalmi időszakban megírt) zárthelyi eredménye elégtelennél jobb. A félévközi feladatok beadásánál egy hét késés esetén a pontszám max. 80 %-a szerezhető meg.

Konzultációs lehetőségek:

Előadások ill. gyakorlatok előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Adamik, T. és mtsi., Retorika, Bp.: Osiris, 2004.

Fahnestock,  Jeanne;  Secor,  Marie, A Rhetoric of Argument: Brief Edition, 3rd ed. McGraw-Hill, 2004.

Eemeren, F. H. v., & Houtlosser, P. (szerk.), Dialectic and Rhetoric. The Warp and Woof of Argumentation Analysis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 2002.

Perelman, Ch. és Olbrechts-Titeca, L.: The New Rhetoric, Notre Dame: Univ. Of Notre Dame Press, 1971.

Lucaites, John Louis; Condit, Celeste Michelle; Caudill, Sally (szerk.), Contemporary Rhetorical Theory: A Reader. The Guilford Press, 1998.

Szabó Z.: Kis magyar retorika, Bp.: Helikon, 1997.

BME FTT - Érvelés-tanulmányok jegyzet: http://www.filozofia.bme.hu/sites/default/files/anyagok/1295/rvel%C3%A9selm%C3%A9let-filmeken_02.pdf

 

Az elfogadás feltételei:

 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva 12:15, az óra kezdetekor
 • A szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe, csoport száma/neve
 • Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása (ha van ilyen)
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre, ha kell)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe, csoport neve/száma)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

Értékelés

ZH1 - 20; ZH2 - 20; napló - 20; órai - 20; zárómunka - 20

HF= jelenlét Ponthatárok:86 – 100: 5;71 – 85: 4;56 – 70: 3;40 – 55: 2;0 – 39: 1