BMEGT41M111

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Retorika és dialektika
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
5
Órabontás: 
vizsga
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás (frontális oktatás és frontálisan irányított megbeszélések) és gyakorlat (koordinált csoportmunka, páros és egyéni munka).

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A retorika ma leginkább szövegelemzési módszerként, hermeneutikai eszközként kerül bemutatásra. A kurzus azonban a retorika és a dialektika szöveg/megnyilatkozás-produkciós oldalát helyezi előtérbe. Így a hagyományos témák (beszélő, szöveg, közönség; a szövegek típusai, a beszéd részei, toposzok, alakzatok) megjelennek ugyan, de a háttérbe kerülnek a kurzus során. A klasszikus retorikából hangsúlyosan tárgyalt elemeket és a modern retorika alapjait a kurzus a dialektikai és retorikai célok kapcsolhatóságának függvényeként tárgyalja. Ezt a – pragma-dialektikában stratégiai manőverezésnek nevezett – megközelítést számos elemzési és produkciós gyakorlaton keresztül sajátítják el a hallgatók. A tárgy a retorikai érzékenység és látásmód fejlesztését éppúgy szolgálja, mint az argumentatív szövegek létrehozásának és elemzésének képességét. A hallgatók felkészítése szövegek elemzésére és produkciójára a retorikai szempontok figyelembevételével szükségessé teszi az elméleti ismeretek készségszintűvé válását, így a tárgy intenzív gyakorlati munkára épít a félév során. Az érvelések elemzésében és létrehozásában a logosz, étosz és pátosz hármas felosztása valamint a sztázisz elmélet megalapozására és felhasználása adja a kurzus központi gerincét. A gyakorlatok során példákon keresztül vizsgáljuk a verbális és írott megnyilatkozásokat mind hatásosságuk, mind meggyőző erejük szempontjából. A tárgy a retorikai érzékenység és látásmód fejlesztését szolgálja, és segíti argumentatív szövegek létrehozását és elemzését a stratégiai manőverezés készségén keresztül.

Követelmény: 

Követelmények:

 A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi és a félévközi feladatok beadása / bemutatása (lásd részletesen az adott félévnél).

 A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a vizsgaidőszakban kerül a végső, tárgyat záró munka bemutatására.

 Elővizsga: nincs

Tematika: 

A tantárgy részletes tematikája:

 

  1. Mi az érvelés? Mi a retorikai helyzet? Mi a dialektikai helyzet? Beszélő, szöveg, közönség.
  2. Az állítások fajtái, toposzok, alakzatok. A szövegek típusai, a beszéd részei. Anyag, elrendezés, megírás.
  3. A logosz, étosz és pátosz hármas felosztása. Álláspontokat, személyeket és cselekedeteket támogató érvek. A sztázisz elmélet megalapozása. 
  4. A hatásosság és az erősség. A stratégiai manőverezés. Alapfogalmak. Érvelési hibák strukturális és funkcionális megközelítései
  5. Érveléssémák a gyakorlatban. A topikus potenciál felhasználása különböző szituációkban. Pragmatika, dialektika, retorika: egy egységes keretelmélet felé. Metaelméleti elköteleződések és diskurzusszabályok.
  6. Pragmadialektikai alapok és az aluldetermináltság problémája. Pragmadialektikai elemzés és retorikai elemzés.
  7. Írásos megnyilatkozások elemzése. A jóindulat elve(i). Davidsontól a dialektikáig.
  8. Szóbeli megnyilatkozások elemzése.
  9. Stratégiai manőverezés a gyakorlatban.
Kötelező irodalom: 

Fahnestock,  Jeanne;  Secor,  Marie, A Rhetoric of Argument: Brief Edition, 3rd ed. McGraw-Hill, 2004.

BME FTT - Érvelés-tanulmányok jegyzet: http://www.filozofia.bme.hu/sites/default/files/anyagok/1295/rvel%C3%A9selm%C3%A9let-filmeken_02.pdf

Ajánlott irodalom: 

Adamik, T. és mtsi., Retorika, Bp.: Osiris, 2004.

Eemeren, F. H. v., & Houtlosser, P. (szerk.), Dialectic and Rhetoric. The Warp and Woof of Argumentation Analysis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 2002.

Perelman, Ch. és Olbrechts-Titeca, L.: The New Rhetoric, Notre Dame: Univ. Of Notre Dame Press, 1971.

Lucaites, John Louis; Condit, Celeste Michelle; Caudill, Sally (szerk.), Contemporary Rhetorical Theory: A Reader. The Guilford Press, 1998.

Szabó Z.: Kis magyar retorika, Bp.: Helikon, 1997.

Konzultációs lehetőségek: 

Előadások ill. gyakorlatok előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

Pótlási lehetőségek: 

A zárthelyik a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpontban pótolható, amennyiben legalább az egyik (szorgalmi időszakban megírt) zárthelyi eredménye elégtelennél jobb. A félévközi feladatok beadásánál egy hét késés esetén a pontszám max. 80 %-a szerezhető meg.

Előtanulmányok: 

A tárgy feltételezi az 'Érvelés és elemzés' tárgy abszolválását.

Előismeretek: 

Egyszerű logikai kalkulusok, szintaktikai, szemantikikai és pragmatikai alapfogalmak.

Kontakt óra: 
60 óra
Félévközi készülés órákra: 
30 óra
Házi feladattal töltött idő: 
20 óra
Felkészülés zárthelyire: 
20 óra
Vizsgafelkészülés: 
20 óra
Összesen: 
150 óra