BMEGT41M004

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Mérnöketika
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
0+1+0 f
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

előadás

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A kurzus célja a résztvevők felkészítése a mérnöki munkából, a különböző mérnöki szerepekből adódó erkölcsi problémák, konfliktusok megértésére, valamint felelősségteljes és hatékony kezelésére. A tárgy

·        ismerteti az erkölcsi döntések szempontjait.

·        bemutatja a döntéseknél alkalmazható etikai elméleteket.

·        tárgyalja a racionális döntés módszereit.

·        tudatosítja a jó döntés és az etikus magatartás ellen ható pszichológiai tényezőket.

·        elemez a mérnöki munka során felmerülő néhány tipikus problémát és bemutatja azok lehetséges megoldását.

A tárgy olyan gyakorlati tudást és szemléletváltozást ad, amely lehetővé teszi az erkölcsi, a műszaki és a gazdasági kérdések együttes kezelését. Ugyanis az erkölcsi megfontolások nem függetleníthetők a műszaki-gazdasági megfontolásoktól, és még kevésbé állíthatók szembe velük, hiszen ez utóbbiaknak általában vannak erkölcsi következményei is.

Követelmény: 
  • A szorgalmi időszakban: 2 db (külön-külön legalább elégséges) zárthelyi, vagy 1 db házi feladat
  • A vizsgaidőszakban: -
Tematika: 

Alapfogalmak, értékek, jellem, alapvető etikai elméletek. Az erkölcsi döntések általános döntéselméleti háttere. Erkölcsi, műszaki, gazdasági (biztonság, környezetvédelmi stb.) szempontok együttes, komplex figyelembevételének módszere. A jó döntéseket nehezítő pszichológiai tényezők, ezek kezelésének módszerei. A különböző mérnöki szerepek (tervező, kivitelező, szakértő, munkahelyi vezető stb.) jellegzetességei. A szerepekből adódó konfliktusok, és konfliktusokban való hatékony és felelősségteljes részvétel néhány eszköze. A korrupció mechanizmusai és hatásai. A hibázás kezelése.

Kötelező irodalom: 

az órai ppt-k és a további anyagok letölthetők a tárgy honlapjáról: http://www.filozofia.bme.hu/orak/2379

Konzultációs lehetőségek: 

a honlapon megadott konzultációs időpontban

Pótlási lehetőségek: 

A pótlási héten 1 db zh pótolható.

Kontakt óra: 
30 óra
Házi feladattal töltött idő: 
30 óra
Felkészülés zárthelyire: 
30 óra
Összesen: 
90 óra